http://www.youtube.com/watch?v=1p8Rx262H_c (連結看影片聽唸歌)

列位朋友我總請, 姓周定邦我ê, 小弟chit-chūn tòa府城, beh來唸歌hō͘恁聽.

唸歌講ê lóng實事, 小弟m̄是膨風龜, 紹介拋荒ê故事, chit phō抱作品足特殊.

mi̍h beh kā朋友報, m̄是小弟leh lî-lô, ta̍k家頭殼想清楚, chit本作品咱ê.

Chit本作者kài gâu, 事實恁看現, 台灣文學ê經典, m̄是小弟thò͘-liân-siân.

作品lóng寫台灣島, 田庄傳奇別位無, 文學技巧蓋gió-toh, m̄是小弟gâuso.

Ta̍k篇作品活跳跳, 田庄故事寫真chiâu, chit本作品足切要, 無買來讀擋bē tiâu.

作品m̄-nā有文字, koh有灌音出CD, 作者來讀kài sù-sī, 1chiahsió-khóa.

Ia̍h有插圖thang好看, sio-lō你咱ê心肝, koh有配樂來sio, bē-su khah早老曲盤.

Chit套作品真phong-phài, 2 tè CD kah冊來, 朋友聽我來紹介, sió-khóa錢仔該開.

Che是前衛來出版, 品質hō͘咱心會安, hē重本做hō͘, 經典作品留世間.

紹介作者報恁聽, 姓陳明仁伊ê, 台文運動ê頭兄, 故鄉二林彰化城.

阿仁筆名叫阿舍, 為著台灣piàⁿ m̄, chhui-sak台文極phah-piàⁿ, 坎坷路途chhōa咱行.

M̄願台語leh拋荒, tio̍h心肝陣陣酸, 阿仁chhōa咱同齊扛, beh hō͘台文代代傳.

朋友恁tio̍h聽我講, chit本來買是無妨, 好冊m̄leh膨風, 小弟m̄beh piah-sông.

Chit款好mi̍h世間少, 朋友你咱tio̍h sio, sio-kēng sio-thīn來寶惜, 台語文學會出kioh.

朋友sio-kēng情意重, hō͘咱台文khah chiâ, ê恩情m̄敢放, 天公會疼咱眾人.

Sio-thīn朋友真ló͘-la̍t, ê恩情kài價值, 助咱台文大氣力, 文化復興通phah-tat.

歌仔kàu chia beh chhé-pái, ta̍k家無惜恁錢財, 台語文學tàu chhiâⁿ, 感謝話句說出來.

歌仔kàu chia盡尾聲, 感謝朋友來tàu chhiâⁿ, 台語文學ta̍k家疼, 誅風戰泳咱會贏.

歌仔kàu chia beh結束, 祝咱平安koh快樂, 台灣獨立koh建國, 年年月月lóng幸福.

 

 

 

~END~

創作者介紹
創作者 Justkuso唸歌團 的頭像
Justkuso唸歌團

台灣說唱藝術工作室

Justkuso唸歌團 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()